Bättre arbetsmiljö i skolan!

Vi socialdemokrater i barn- och ungdomsnämnden känner oss oroade över den negativa utveckling vi ser gällande arbetsmiljön för våra medarbetare. Framför allt rörande den hårda arbetsbelastningen, brist på möjligheter för återhämtning och ökande sjukrivningar.

Under den rådande pandemin har personal inom välfärdsyrken fått kämpa hårt – det gäller våra medarbetare på förskolor, i grundskolan och fritidshem. Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter är det extra bekymmersamt att utgångsläget var tufft redan innan pandemin.

Pandemin gör att korttidssjukskrivningarna ökar, vilket är naturligt eftersom medarbetare måste stanna hemma vid symtom, men det medför dock direkta konsekvenser för arbetsbelastningen. Under vårterminen motsvarades den minskade bemanningen pga sjukfrånvaro med att det även var färre barn i våra grundskolor och förskolor, men den effekten ser vi inte längre. Dessutom finns ofta svårigheter att få in vikarier och befintlig personal pressas för att lösa arbetsdagens uppgifter. Därför bör barn- och ungdomsnämnden snarast vidta åtgärder som dämpar den akuta pandemirelaterade arbetsmiljösituationen.

Den längre sjukfrånvaron (dag 15-59) ökar både på totalen och per verksamhetsområde – en bekymmersam riktning. Långtidssjukfrånvaron (dag 60 eller längre) ökar inom förskolan, vilket återspeglas i de signaler förskolans medarbetare riktat till både nämnden och via media.

Om barn- och ungdomsnämnden ska kunna ta ansvar för att vända den här utvecklingen kan vi inte nöja oss med pågående åtgärder – vi måste våga undersöka alternativ och även uppdra till förvaltningen att konkretisera åtgärderna. 

Vi yrkar därför tillägg till beslut i barn- och ungdomsnämndens ärende § 72 2020.063 BUN:

  • att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för omedelbara åtgärder i syfte att minska den akuta arbetsbelastningen i samband med covid-19 pandemin.

  • att förvaltningen ges i uppdrag att verka för att tillräckligt med timvikarier tas in för att täcka sjukfrånvaro samt föreslå åtgärder för att komma till bukt med eventuell vikariebrist.
     
  • att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en analys av varför den längre sjukfrånvaron (dag 15-59) ökar samt föreslå specifika åtgärder för att minska densamma.

  • att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en analys av varför långtidssjukfrånvaron ökar inom förskolan samt föreslå specifika åtgärder för att minska densamma.

Vi tror inte längre att vi kan fortsätta göra samma sak och förvänta oss att utvecklingen vänder åt rätt håll. Vi politiker måste ställa krav vilket vi nu gjort. Vi hoppas att det leder till steg i rätt riktning!

facebook Twitter Email