Valmanifest 2022

Läs våra 30 punkter om hur vi tillsammans kan göra vårt Alingsås bättre!

Här kan du läsa vad vi går till val på, i Alingsås kommun 2022! Våra 30 punkter är en sammanställning konkreta förslag på hur vi tillsammans kan göra vårt Alingsås bättre.

Välfärd

Du ska alltid kunna lita på vår gemensamma välfärd. Vi vill, genom att återta den demokratiska kontrollen över välfärden, stärka den för alla alingsåsare. Vår skattefinansierade välfärd finns till för oss medborgare, inte för att skapa vinster åt riskkapitalister. Genom kommunal regi motverkar vi vinstjakt, fusk och oegentligheter inom skolan, vården och omsorgen. Vi skapar även bättre förutsättningar för oss att förbättra såväl kvaliteten i välfärden som arbetsmiljön för de som arbetar inom den varje dag. 

Socialdemokraterna vill:

 • Stoppa vinstjakten och höja kvaliteten i välfärden genom att införa ett privatiseringsstopp 
 • Förbättra arbetsvillkoren för vår välfärdspersonal, höja deras löner och garantera deras rätt till heltidsarbete 
 • Frigöra mer resurser till välfärden genom skarpare prioriteringar – skattepengarna ska gå dit de verkligen gör mest nytta
 • Stärka den språkliga kompetensen hos vår välfärdspersonal genom obligatoriskt språkkrav och svenskutbildning
 • Trygga alla barns rätt till en lyckad skolgång genom att stärka likvärdigheten mellan alla våra förskolor och skolor och öka andelen behörig personal
 • Införa kostnadsfria pedagogiska måltider för lärare inom förskola och grundskola
 • Återföra hemtjänsten till kommunal regi i syfte att förebygga välfärdsbrottslighet 
 • Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att skapa fler träffpunkter för social samvaro 
 • Äga våra egna äldreboenden och skolor – inte hyra dem av privata fastighetsmagnater 

Trygghet

Trygghet för oss handlar i grunden om rätten att få leva ett gott liv, oavsett var i vår kommun du bor, vad du tjänar, eller var i livet du befinner dig. Det handlar därmed inte bara om fler poliser, en starkare socialtjänst och fler trygghetskameror, utan även om en jämlik tillgång till kommunal service, goda bostäder, arbetsmöjligheter och en meningsfull fritid. För att garantera alla alingsåsares trygghet behöver vi bygga ett Alingsås som håller ihop, på riktigt.  

Socialdemokraterna vill:

 • Bekämpa bostadsbristen och se till att det byggs fler småhus, hyresrätter och bostadsrätter i hela vår kommun
 • Motverka segregationen med stadsdelslyft där flerbostadshusområden görs tryggare, vackrare och mer blandade i upplåtelseform
 • Stärka den kommunala närvaron och verka för fler arbetstillfällen, bättre kommunikationer, fler gång- och cykelvägar samt utökad service och handel på landsbygden
 • Öka tryggheten och motverka brott genom trygghetskameror vid kommunala byggnader och i vissa offentliga miljöer och bostadsområden
 • Etablera en familjecentral där föräldrarådgivning erbjuds samt förstärka det ekonomiska stödet till vår lokala kvinnojour
 • Införa en feriejobbsgaranti för alla ungdomar som ska börja årskurs ett eller två på gymnasiet
 • Införa ett årligt stöd till föreningslivet för anordnandet av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och hälsofrämjande insatser för äldre
 • Inrätta en kulturgaranti där alla skolelever ska få ta del av minst en professionell kulturaktivitet per läsår
 • Skapa fler lokala jobb genom att med god service och tillgång på planlagd mark främja de lokala företagens tillväxt och attrahera fler företagsetableringar till Alingsås 
 • Införa en motprestation för att få försörjningsstöd på grund av arbetslöshet, såsom praktik eller svenskutbildning, samt skapa fler meningsfulla jobb inom den kommunala verksamheten för personer långt ifrån arbetsmarknaden

Miljö

Vi vill att Alingsås ska gå i täten för den helt nödvändiga klimatomställningen. Vi ska minska våra koldioxidutsläpp och minska vårt gemensamma ekologiska fotavtryck. Vi ska även aktivt värna och förädla alingsåsarnas egna livsmiljöer och säkerställa en fysisk utveckling av vår kommun där värdefulla natur- och kulturmiljöer inte bara respekteras, utan hanteras som de viktiga resurser de är och förstärks och tillgängliggörs för fler. 

Socialdemokraterna vill: 

 • Öka egenproduktionen av förnybar el genom att ge det kommunala energibolaget Alingsås Energi i uppdrag att anlägga en solcellspark
 • Uppföra en lokal biogasanläggning i samverkan med lokala aktörer inom lantbruk och livsmedelsindustri
 • Säkerställa att den mat vi serverar till våra skolelever och äldre i så stor utsträckning som möjligt är närproducerad
 • Ställa ambitiösa hållbarhetskrav vid kommunala planläggningar, markanvisningar och upphandlingar
 • Göra kommunens fastighetsbolag Alingsåshem till ett föredöme vad gäller hållbart byggande och förvaltning, avseende materialval, energieffektivitet, arkitektur, kulturvärden och egen energiproduktion 
 • Minska utsläppen från kommunens egna fordonsflotta och se till att den senast år 2030 är helt fossiloberoende 
 • Göra Alingsås Energi ledande i utbyggnaden av laddinfrastruktur 
 • Förvalta kommunens parker, grönområden, jordbruksmark och skog så att de fungerar som kolsänkor och samtidigt bevarar, gynnar och stärker den biologiska mångfalden
 • Bygga en vackrare stad med attraktiva livsmiljöer för alla genom att slå vakt om Alingsås småstadsidentitet och aktivt främja klassisk arkitektur som knyter an till vår stads särart
 • Skydda och tillgängliggöra fler värdefulla natur- och kulturmiljöer genom att inrätta fler naturreservat och vandringsleder samt skärpa tillsynen av kulturbyggnader
 • Skapa ett renare och prydligare Alingsås genom att förbättra renhållningen och underhållet av offentliga miljöer, gator och vägar i hela vår kommun 
facebook Twitter Email