Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (nedan ”Socialdemokraterna”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Socialdemokraterna utför enligt denna integritetspolicy och ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (personuppgiftslagen SFS 1998:204, ”PUL”). Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Socialdemokraterna. För viss behandling av personuppgifter är personuppgiftsansvaret gemensamt mellan Socialdemokraterna och lokala partidistrikt och/eller arbetarekommuner, vilket vi återkommer till nedan. Socialdemokraterna kan även i vissa fall komma att anlita personuppgiftsbiträde för utförandet av viss behandling av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
gdpr@socialdemokraterna.se
Telefon: 08-700 26 00

Kontaktperson: Peter Åhlberg

Gemensamt personuppgiftsansvar

Socialdemokraterna ansvarar gemensamt med lokala partienheter, såsom lokala partidistrikt och arbetarekommuner, i de delar som behandlingen avser medlemmars personuppgifter vilket närmare specificeras nedan. I den mån ansvaret är gemensamt har Socialdemokraterna och de lokala enheterna också bestämt ändamålet för behandlingen gemensamt. Ändamålet med sådan behandling framgår nedan.

Ändamålet med behandlingen

Socialdemokraterna samlar huvudsakligen in personuppgifter på sätt som specificeras nedan. Bland annat används uppgifterna inom ramen för Socialdemokraternas insamlingsverksamhet, kampanjverksamhet, lotteriverksamhet och i övrigt för att administrera ditt medlemskap. Ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som medlem eller annan registrerad person hos oss, för att göra utvärderingar, medlemsundersökningar, sköta drift/support av medlemssystemet, samla in pengar och gåvor av olika slag till partiet samt för att skicka ut nyhetsbrev och erbjuda dig deltagande i olika aktiviteter som t.ex. studiecirklar, seminarium eller annan verksamhet. Vissa personuppgifter kan i tillämpliga fall även lagras och behandlas av bokföringsskäl, detta gäller framförallt vid fall av gåvor och bidrag till partiet. I syfte att administrera ditt medlemskap, deltagande i valaktiviteter och skicka ut nyhetsbrev på lokal nivå så kan dina uppgifter komma att lämnas ut till lokala partienheter.

Det finns en tradition av nära samarbete mellan fackliga organisationer och Socialdemokraterna. På många arbetsplatser finns det fackliga Socialdemokratiska föreningar. Om du uppgivit din fackliga tillhörighet när du blev medlem kan vi komma att kontakta dig i syfte att informera dig om kampanjer och aktiviteter i din fackliga s-organisation samt för att erbjuda dig medlemskap i en fackansluten socialdemokratisk förening. Det finns vidare en tradition av nära samarbete med vårt ungdomsförbund (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). Personuppgifter kan i vissa fall komma att delas med ungdomsförbundet.

Socialdemokraterna kommer även att överföra dina personuppgifter till vårt dotterbolag, Kombispel i Sverige AB (”Kombispel”). Kombispel agerar för vår räkning och behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och uteslutande i syfte att administrera vår lotteriverksamhet. Detta inkluderar bland annat att kontakta medlemmar och andra registrerade personer i samband med lotteriförsäljning. Det kan även hända att Kombispel i sin tur anlitar en extern part för utförandet av vissa uppgifter i samband härmed.

Dina personuppgifter samlas in på följande sätt på webbplatsen:

Vid medlemsansökan/medlemskap

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Socialdemokraterna i samband med att du registrerar dig som medlem i Socialdemokraterna via webbplatsen. Vi samlar in personnummer, namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress samt facklig tillhörighet (frivilligt). Uppgifter som samlas in av Socialdemokraterna vid medlemsregistrering överförs till lokala partienheter vilka får använda dem inom ramen för denna integritetspolicy.

I samband med att du deltar i en digital kampanj

Personuppgifter som du väljer att lämna i samband med deltagande i en aktivitet och kampanj på vår webbplats eller på våra kampanjsidor. Förutom namn och kontaktuppgifter, vilka samhällsfrågor du intresserar dig för och övergripande uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av dessa uppgifter kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick i samband med dessa aktiviteter att sparas.

Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t ex kunna begränsa informationen i våra utskick till de politiska frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter dessa personer väljer att lämna.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) samlas även in vid prenumeration på Socialdemokraternas nyhetsbrev. Uppgifterna sparas bara så länge du är prenumerant och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter. Är du däremot partimedlem kommer dina uppgifter att bevaras av Socialdemokraterna enligt vad som anges ovan.

I samband med att du ställer en fråga

Personuppgifter (namn, postnummer och e-postadress) som lämnas i samband med att du ställer en fråga till oss via vår webbplats sparas i upp till 6 månader. Detta för att vi ska kunna besvara din/dina frågor på bästa sätt. Därefter avpersonifieras uppgifterna så att de inte längre kan härledas till dig.

I samband med att du ger en gåva

Personuppgifter (namn, adress, e-post, betalningssätt samt betalkortinformation) som du lämnar i samband med att du donerar till vårt politiska arbete samt uppgift om gåvans belopp och tidpunkt för gåvan kommer att behandlas för att genomföra din donation samt för att uppfylla krav enligt gällande bokföringsregler. Därutöver kommer namn, adress och e-post att behandlas för att förse dig med information om pågående insamlingskampanjer samt om möjligheter att bli månadsgivare via autogiro. Uppgifter om betalningssätt samt betalkortinformation kommer dock enbart att användas för att genomföra donationen samt för att uppfylla våra legala skyldigheter. Uppgifter om personer som lämnat gåvor till ett värde över 20 000 kr, inklusive gåvans storlek, kommer att offentliggöras genom Socialdemokraternas årsberättelse.

Om ditt medlemskap upphör

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas under den tid ditt medlemskap består hos partiet. Medlemskapet upphör, enligt partiets stadgar, 14 månader efter att din betalning av medlemsavgift uteblivit, räknat från den dag då avgiften förföll till betalning. Behandlingen av dina uppgifter upphör i samband med att ditt medlemskap upphör. Viss behandling kan fortsätta under en kort begränsad period därefter i syfte att korrigera eventuella fel samt att följa upp ditt utträde ur partiet. Dina personuppgifter kommer då helt att avpersonifieras vilket innebär att de inte längre kan hänföras till dig.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners (s.k. personuppgiftsbiträden)

Vid viss typ av personuppgiftsbehandling, exempelvis vid genomförande och/eller för administration av nyhetsbrev, medlemsundersökningar, opinionsundersökningar eller utvärderingar, kan Socialdemokraterna komma att lämna ut personuppgifter till externa samarbetspartners, t.ex. marknadsundersökningsföretag, call-centers eller opinionsundersökningsföretag. Sådan samarbetspartner har ingen självständig rätt eller möjlighet att bestämma varken syftet med eller medlen för behandlingen av personuppgifter och ska anses utgöra ett personuppgiftsbiträde enligt dess definition i PUL. För den behandling som sker hos eller via sådant personuppgiftsbiträde ansvarar Socialdemokraternas eller i förekommande fall de lokala partienheternas på samma vis som om behandlingen skett hos Socialdemokraterna eller den lokala partienheten. Utöver utlämnandet av personuppgifter till personuppgiftsbiträde enligt ovan förbinder sig Socialdemokraterna att inte överföra personuppgifter till tredje man.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande Socialdemokraternas behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Om du vill veta om något/vad som finns registrerat om dig hos oss kan du skriva till oss på följande adress:

Socialdemokraterna 
Registerutdrag
105 60 Stockholm

Så här kan du skriva en ansökan om registerutdrag:


Till ………………………………………………………………..
(Myndighet, företag, organisation)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

…………………………………………………………………….
(Ort och datum)

…………………………………………………………………….
(Namnteckning)

…………………………………………………………………….
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)


OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (fax eller e-post räcker inte).

Ändringar i integritetspolicyn

Socialdemokraterna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen

facebook Twitter Email