FÖRINTELSENS MINNESDAG

Idag den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2021 är det 76 år sedan.

Det brukar sägas att demokratin behöver erövras varje dag. Ett sätt är att bevara minnet av de fruktansvärda konsekvenser när antidemokratiska och fascistiska krafter styr samhället.

Allt eftersom förintelsens överlevare blir färre, ökar behovet av att inpränta varje ny generation om förintelsen. Vi behöver även hålla minnet levande av hur snabbt ett helt samhälle och nation kan förminska värdet av minoriteter och folkgrupper. När förintelsens överlevare ej längre kan besöka en gymnasieaula och berätta sin historia behöver vi säkerställa att erfarenheterna och kunskaperna hålls i liv bland morgondagens
alingsåsare.

Socialdemokraterna i Alingsås har därför skrivit en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår:

  • Grundskole- och gymnasielärare ges möjlighet att genomgå utbildningen ”Förintelsen, antisemitism och rasism”, anordnad av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).
  • Utbildningsinsatser, temadagar eller seminarier genomförs för våra grundskoleoch gymnasieelever. Syftet är att öka elevers kunskap om förintelsen samt om antisemitism och andra former av rasism både historiskt och i dagens samhälle.
  • Kultur och utbildningsnämnden ansöker om extern finansiering från SKMA och
    därtill kopplade Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, för att genomföra
    hågkomstresor för elever på Alströmergymnasiet.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Mer information om minnesdagen på Forum för levande historia:
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag

facebook Twitter Email